ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม (page 17)

ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคนพิการ การคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ และเพื่อให้นักเรียนพิการทุกคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ และได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการส่งต่อเด็กในโรงเรียน โดยมี นางสาวขวัญกมล เทียมทอง หัวหน้าบริหารงานบุคคลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนา และผลสำเร็จที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงหลักการแนวทางการปฏิบัติและต้นแบบการพัฒนา เป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายผล การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระอัจฉริยะภาพ …

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันนี้ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆ ทั้ง ๗ อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของสตรีอำเภอบ้านสร้าง การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นระดับอำเภอ และสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ระดับจังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีจากทุกอำเภอ  

Read More »

งานซ่อมบำรุงลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงลาดยาง สายทางบ้านคำเลียบ – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงลาดยาง สายทางบ้านคำเลียบ – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

จัดฝึกอบรมโรงเรียนปลอดขยะ รุ่นที่ 2 ภายใต้ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จัดฝึกอบรมโรงเรียนปลอดขยะ รุ่นที่ 2 ภายใต้ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games