Home / ภาพกิจกรรม (page 17)

ภาพกิจกรรม

จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งประชาคมจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติร่วมงาน เวลา 09.00 น. นายพรเทพ  ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานที่มาของการจัดงาน จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี  และมอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านความสามัคคีและเสียสละ จำนวน 1 ส่วนราชการ ได้แก่ กองคลัง และข้าราชการ-พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านความวิริยะ อุตสาหะ จำนวน 3 ราย ได้แก่ …

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับวัดป่ามะไฟ ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระราชกุศล เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัตรอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย    

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 04.45 น.  นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และโรงเรียนในสังกัด วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยเริ่มจากการวางพวงมาลา จากนั้นนำคณะฯ ถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนั้น เวลา 07.00 น. นำคณะฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และในเวลา ๑๘.๓๐ น. …

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »