ภาพกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียทุ่งสารภีและทุ่งท่าแหประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินโครงการโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้เรือตรวจการณ์ประชาสัมพันธ์ การเปิด ปิด ประตูระบายน้ำและเฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 ณ แม่น้ำปราจีนบุรี ช่วงอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอท่างาม พร้อมโยนอีเอ็มบอลบำบัดน้ำเสีย

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้แก่ครู นักเรียนที่มีความสนใจพัฒนาความสามารถด้านวรรณศิลป์ โดยมีนางวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ กรรมการสถาบันสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  

Read More »

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและศาสนสถานให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังสิบไป โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

Read More »

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รวมทั้งทำนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนา น้อมนำหลักคุณธรรม จริยธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุข ความสงบ ความสามัคคีแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดงานโครงการ และพระเทพรัตนมุนี …

Read More »

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร “หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร “หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี    

Read More »

โครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อบจ.ปราจีนบุรี จัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ถามตอบปัญหาธรรมะ  สาธิตการทำขนมไทย งานหัตถกรรมพื้นบ้าน การจัดแสดงพันธุ์ไม้ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงเทิดพระเกียรติฯ จากสถานศึกษา และสภาวัฒนธรรมทั้ง 7 อำเภอ

Read More »