Home / ภาพกิจกรรม (page 24)

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บริเวณห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับรุ่นที่ 1 เป็นการฝึกอบรมป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงบริการทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  

Read More »

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วิทยากรโดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายในหัวข้อสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและแสดงความกตัญญูกตเวที นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย      

Read More »

โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 ณ โรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านรัชดาป่าจิก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561

Read More »

สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

จัดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปี 2561

จัดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »