Home / ภาพกิจกรรม (page 28)

ภาพกิจกรรม

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 โดยวิทยากรจาก กกต.จังหวัดปราจีนบุรี บรรยายในหัวข้อ การปกครองระบอบประชาธิปไตย/ทิศทางการเลือกตั้ง ชีวิตกับการเมือง/การต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการมีส่วนร่วม (ต้นไม้ประชาธิปไตย) ภาพรวมต้นไม้ประชาธิปไตย ประโยชน์ของประชาธิปไตย/คุณค่าหรือค่านิยมที่ดีของประชาธิปไตย หลักการประชาธิปไตย หน่วยงานที่มีส่วนส่งเสริมประชาธิปไตย/กลไก กระบวนการตรวจสอบ กิจกรรมการมีส่วนร่วม (พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย) อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ความหมายของประชาชน และพลเมือง ลักษณะและพฤติกรรมของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย แนวทางการสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย/ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย กองแผนและงบประมาณ  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ให้บุคลากรได้พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจหลักการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  โดย นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมผู้บริหาร,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี,ข้าราชการ,พนักงานเเละโรงเรียนในสังกัด  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑   ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนุบรี  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้บริหารท้องถิ่น เเละหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมงาน  

Read More »

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ “เยาวชนบนพื้นฐานความพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อร่วมหารือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี      

Read More »

คณะศีกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยสอบแข่งขันวัดทักษะความรู้ การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ดำเนินการสอบแข่งขันใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผลการแข่งขันได้มีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นายธนากร ลำบอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการเครือข่ายต้นกล้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ สวนนงนุชปราจีนบุรี ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »