ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2564 ณ บริเวณอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกวัยตระหนักถึงศักยภาพ คุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวและสังคม  และสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีรดน้ำขอพร การจัดแสดงภูมิปัญญา การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

การออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพงศกร พงษ์กุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนิเทศ ติดตาม การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และความคิดเห็นของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี      

Read More »

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนิเทศ ติดตาม การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และความคิดเห็นของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี   

Read More »

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ เข้าร่วมพิธี เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง ได้ขึ้นวางพานพุ่มและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นได้กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี  และถวายความเคารพ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2461 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ทั้ง 5 รัชกาล ในวันที่ 6 เมษายน ปีนั้น และต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่ 6 …

Read More »

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนิเทศ ติดตาม การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และความคิดเห็นของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนิเทศ ติดตาม การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และความคิดเห็นของสถานศึกษาในสังกัด ในการนี้ได้ให้โอวาทและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาชั้นที่ ๖  ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนิเทศ ติดตาม การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และความคิดเห็นของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา    และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนิเทศ ติดตาม การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และความคิดเห็นของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ต.แก่งดินสอ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »

ร่วมงานโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมงานโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ วัดสง่างาม ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »