ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

ประชุมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี ที่จะพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา ให้มีความสมดุลและควบคู่กันไปโดยบูรณาการ กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์      

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง  

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต่อไป  

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

Read More »

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพการออกติดตามฯ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   ประมวลภาพการออกติดตามฯ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

Read More »