ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ของอบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ของอบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อบจ.ปราจีนบุรี

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี Credit : https://www.facebook.com/prachinpao/?ref=page_internal

Read More »

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัด ปราจีนบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนาทักษะด้านอาชีพเป็นแรงงานฝีมือ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  

Read More »

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส “ภาคี ๔ จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑”

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส (๖๐ ปีขึ้นไป) “ภาคี ๔ จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                            

Read More »

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามกีฬาฯ

18 ก.พ.64 เวลา 18.30 น. ท่านสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพงศกร พงษ์คุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการออกกำลังกาย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้ร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้มาออกกำลังกายด้วย  

Read More »

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2) นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการ ร่วมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าพื้นเมืองจากชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการแก่บุตรสมาชิก อส. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์    

Read More »