ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

SCAN_20210513_160002497

Read More »

รายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน 2563)

Read More »

รายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 (เดือนมีนาคม 2563)

Read More »

รายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

Read More »