ประกาศ
Home / รายงานการติดตามและประเมินผล

รายงานการติดตามและประเมินผล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

0)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 1)คำนำ 2)สารบัญ 3)บทที่1 (บทนำ1-2) 4)บทที่ 2-6 (3-22) 5)บทที่7 โครงการ (23-33) 6)ภาพประกอบยุทธศาสตร์34-46 7)บทที่ 8 แผนงาน47-47 8)บทที่ 9 e-Plan(48-107) 9)บทที่ 10 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์108-113 11)รายชื่อคณะกรรมการ115-116

Read More »

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

0)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 1)คำนำ 2)สารบัญ 3)บทนำ1-2 4)รูปแบบการติดตาม3-9 5)สรุปผลการดำเนินงาน10-25 6)แผนงาน26-26 7)ประเมินด้านสังคม27-37 8)ประเมินด้านการท่องเที่ยว38-45 9)ประเมินด้านทรัพยากรธรรมชาติ46-52 10)ประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐาน53-61 11)ประเมินด้านเศรษฐกิจ62-67 12)ประเมินด้านการเมืองการบริหาร68-77 13)รายงานการตรวจเงินอุดหนุน78-80 14)แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 81-81 15)แบบประเมินผลยุทธศาสตร์82-87 16)e-Plan รายงานผลการดำเนินงานโครงการ88-100 17)ประมวลภาพการทำงาน101-105 19)รายชื่อคณะกรรมการ107-107

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games