Home / ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการประชาชนสีข้าวฟรี!!

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 4/2562

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทังติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2562

Read More »

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2/2562

Read More »

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

<< Click >> ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง << Click >> องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อจัดโครงการเข้าค่ายอบรม “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 โครงการเข้าค่ายอบรม “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2562 โครงการเข้าค่ายอบรม “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562

Read More »