Home / KM ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

KM ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

(Knowledge Management of Prachinburi Provincial Administrative Organization)

 

 

 

“KM ย่อมาจากคำว่า (Knowledge Management)

หรือการจัดการความรู้ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ดังนั้น KM จึงถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการให้ “คน” ที่ต้องการใช้ความรู้ “เสริมความรู้” ใน “เวลา” ที่ต้องการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการทำงานได้

 

ความรู้มี 2 ประเภท

 • ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)

เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็น “ความรู้แบบนามธรรม”

 • ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่าน วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ เป็นเอกสาร กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานตลอดจนสื่อต่างๆ เทป CD DVD และ Internet

 

แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่จะทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้

 1. การบ่งชี้ความรู้

– เราต้องมีความรู้เรื่องอะไรและมีความรู้เรื่องดังกล่าวอย่างไร

 1. การสร้างและแสวงหาความรู้

– ความรู้อยู่ที่ใคร จะนำมารวมกันได้อย่างไร

 1. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

– แบ่งประเภทหัวข้อความรู้ได้อย่างไร

 1. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

– ทำให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ได้อย่างไร

 1. การเข้าถึงความรู้

– เรานำความรู้มาใช้งานได้อย่างไร

 1. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

– จะมีการแบ่งปันความรู้กันได้อย่างไร

 1. การเรียนรู้

– ความรู้นั้นเกิดประโยชน์ หรือทำให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

 

กระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

                   เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ

 1. การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนและแต่ละคนมีส่วนร่วม
 3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอด สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่นการฝึกอบรม จัดทำคู่มือ จัดทำเว็ปไซต์
 4. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการจัดการความรู้
 5. การวัดผล เพื่อทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
 6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างไร

ขอบเขตและเป้าหมาย KM ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ริเริ่มให้มีการจัดการความรู้ โดยมีขอบเขตเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน

– ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา

– ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

– ด้านการท่องเที่ยว

– ด้านการเมืองการบริหาร

ภายใต้ขอบเขตการจัดการความรู้ข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้กำหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยข้าราชการในสังกัดที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน สามารถเสริมสร้างศักยภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้มีการทำงานแบบบูรณาการ