Home / สมาชิกสภาอบจ.ปราจีนบุรี

สมาชิกสภาอบจ.ปราจีนบุรี

 

 

 • All
 • สมาชิกสภา
  • อำเภอนาดี
  • อำเภอบินทร์บุรี
  • อำเภอบ้านสร้าง
  • อำเภอประจันตคาม
  • อำเภอศรีมหาโพธิ
  • อำเภอศรีมโหสถ
  • อำเภอเมือง
นายสมชาย ระวังเหตุ
สมาชิกสภา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายประทีป ทิพรอด
สมาชิกสภา, อำเภอบินทร์บุรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๑)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่4)
นายก้องโชค วงษ์สวัสดิ์
สมาชิกสภา, อำเภอเมือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (๒)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
อำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่4)
นายเกรียงไกร วิจารณ์
อำเภอศรีมหาโพธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
นายสุรชัย ไพเราะ
อำเภอศรีมหาโพธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายสมบูรณ์ แพงมา
อำเภอศรีมหาโพธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายอภิชาติ หรรษาสถิตย์
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายมนตรี ดีคง
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายสิริชัย สายพนัส
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่5)
นายประยูร สมโภชน์
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่6)
นายนิมิต หงษ์วิไล
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่7)
นายไพฑูรย์ เทศยุคุณธร
อำเภอประจันตคาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอประจันตคาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอประจันตคาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
นายสมชาติ ศิริรักษ์
อำเภอนาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอนาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่3)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอบินทร์บุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอบ้านสร้าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่2)
นายณัธจพงศ์ ซุงเค้า
อำเภอศรีมโหสถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)
– ตำแหน่งว่าง –
อำเภอนาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (เขตเลือกตั้งที่1)