วิสัยทัศน์ Vision

วิสัยทัศน์ (VISION)

กองการเจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง

๒. ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๓. การบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจตัดสินใจ และทำงานเป็นทีม

๔. ส่งเสริมการจัดอบรมบุคลากร ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้านที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนานโยบายด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและประสานงานในการให้บริการประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางนโยบายต่อไปในอนาคต

๕. ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมที่จะต้องรวดเร็วฉับไวชัดเจน มีประสิทธิภาพและโปร่งใส