<p style="text-align: left;">

"

</p> <p style="text-align: left;">
</p> <p style="text-align: center;"> <img class="size-full wp-image-2156 aligncenter" src="http://1.179.157.29/site/wp-content/uploads/2017/10/นายชัชวาล-พลายนันท์.jpg" alt="" width="150" height="200" /><strong>นายชัชวาล พลายนันท์</strong> หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ</p>   <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2158 aligncenter" src="http://1.179.157.29/site/wp-content/uploads/2017/10/นายพิสนธ์-พิมพ์เสน.jpg" alt="" width="150" height="200" /><strong> นายพิสนธ์ พิมพ์เสน </strong>นายช่างโยธาอาวุโส(งานสำรวจ)</p> <div></div>
<div> <img class="size-full wp-image-2157 aligncenter" src="http://1.179.157.29/site/wp-content/uploads/2017/10/นายเฉลิมพล-ศิริภูมิ.jpg" alt="" width="150" height="200" /></div> <div> <div class="title" style="text-align: center;"><strong>นายเฉลิมพล ศิริภูมิ</strong></div> <div> <div class="position" style="text-align: center;">วิศวกรโยธาชำนาญการ (งานออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ)</div> </div> </div> <div> <img class="size-full wp-image-2159 aligncenter" src="http://1.179.157.29/site/wp-content/uploads/2017/10/116.jpg" alt="" width="150" height="200" /></div> <div> <div class="title" style="text-align: center;"><strong>นายปรัชญา สุขอุ้ม</strong></div> <div class="position" style="text-align: center;">นายช่างโยธาชำนาญงาน(งานสำรวจ)</div> </div> <div></div> <p style="text-align: left;">
</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2160 aligncenter" src="http://1.179.157.29/site/wp-content/uploads/2017/10/94.jpg" alt="" width="150" height="200" />นายธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์ นายช่างโยธาชำนาญงาน(งานสำรวจ) <img class="alignnone size-full wp-image-2163" src="http://1.179.157.29/site/wp-content/uploads/2017/10/115.jpg" alt="" width="150" height="200" /> นายเฉลิมศักดิ์ พิลึกดีเดช นายช่างโยธาชำนาญงาน(งานวิเคราะห์และทดสอบ)</p> <p style="text-align: center;">
</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2161 aligncenter" src="http://1.179.157.29/site/wp-content/uploads/2017/10/167.jpg" alt="" width="150" height="200" />นายสมัย พิมุ นายช่างโยธาชำนาญงาน(งานวิเคราะห์และทดสอบ)</p> <p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2164 aligncenter" src="http://1.179.157.29/site/wp-content/uploads/2017/10/2.-นายชินศักดิ์-ทองแกมแก้ว.jpg" alt="" width="150" height="200" />นายชินศักดิ์ ทองแกมแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p> <div class="position" style="text-align: left;">
</div> <div> <div style="text-align: left;">หน้าที่และความรับผิดชอบ</div> <div style="text-align: left;">– งานสำรวจออกแบบโครงการ – งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม</div> </div> – งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ – งานออกแบบและเขียนแบบ – งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตามภารกิจ อบจ. – งานการผังเมืองรวม – งานแผนการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม – งานกำหนดมาตรฐานทางด้านช่าง – งานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิคในการสำรวจและออกแบบเกี่ยวกับ งานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ – งานส่งเสริมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน – งานสำรวจและออกแบบประมาณการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการก่อสร้าง บูรณะบำรุงซ่อมแซม – งานทดสอบและวิเคราะห์ในห้องทดสอบ – งานเจาะสำรวจและทดสอบในภาคสนาม – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

"

– งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี – งานตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมอาคารตามกฎหมาย – งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง – งานควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สะพานแหล่งน้ำ ฯลฯ – งานรวบรวมจัดทำทะเบียนโครงการ/รายงานผลการปฏิบัติงาน – งานดูแลและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง – งานการถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐาน – งานสนับสนุนการดำเนินกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุงในโครงการตามภารกิจ อบจ. – งานรวบรวมข้อมูลและประมาณการค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงผิวจราจร – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

"

– งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี – งานรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และยานพาหนะ – งานแผนงานและบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ – งานแผนงานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง – งานสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่น – งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลภาคสนาม – งานช่างกลประจำโครงการ – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

"4.

– งานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม – งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ – งานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ – งานจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – งานบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม – งานเสริมสร้างการป้องกันเพื่อบรรเทาสาธารณภัย – งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสพภัย – งานจัดทำงบประมาณอุทกภัย วาตภัย งานภัยแล้ง – งานฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมากจากภัยธรรมชาติ – งานฝึกอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย – งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
[easy_widget id=2223 title="ภาพกิจกรรมกองช่าง" ]