กองพัสดุและทรัพย์สิน

1. ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน

– งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อพัสดุ
– งานการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
– งานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ
– งานวิชาการพัสดุ ระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อทุกประเภท
– งานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุตามโครงการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติฯ ในลักษณะพัสดุกลาง
– งานร่างสัญญาซื้อ จ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกประเภท
– งานจัดทำทะเบียนคุมเลขที่สัญญาชื้อ สัญญาจ้าง
– งานเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา/ประกวดราคาและการประมูลราคาด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ก่อนการปฏิบัติ
– งานจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสรรพากรจังหวัด
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน

– งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
– งานควบคุม ตรวจสอบ การรับ จ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน
– งานการจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน
– งานการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นให้ทรัพย์สิน อบจ.
– งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ทุกชนิด
– งานบันทึกทะเบียนกลางเพื่อควบคุมการปรับปรุง/บำรุงรักษาทรัพย์สินทุกรายการของ อบจ.
– งานกำหนดรหัสพัสดุของ อบจ.
– งานปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามทะเบียนคุมทุกรายการให้เป็นปัจจุบันด้วยวิธีคิดค่า เสื่อมราคา
– งานเอกสารการโอนมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่นตามที่ข้อบัญญัติกำหนด
– งานทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทบ้านพัก อาคารและทรัพย์สินของ อบจ.
– งานเอกสารการยืมใช้ทรัพย์สินแก่หน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย