การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการเรียกเก็บค่าบริการและการใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park)

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการเรียกเก็บค่าบริการและการใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ” พร้อมหัวหน้าส่วนในราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

     

About กศศ