ข้อมูลหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2498 ได้มีแนวคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ขึ้นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ก็ถือกำเนิดขึ้นในขณะนั้น เช่นเดียวกัน
พ.ศ. 2540 ได้มีการตรา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาบังคับใช้แทน เนื่องจากผลกระทบจาก พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นอกจากนั้นยังได้แยกข้าราชการส่วนภูมิภาคออกจากฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มาให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร
พ.ศ. 2546 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ไม่เกิน 2 วาระ)