คู่มือประชาชน

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนฯถึงแก่กรรม)_1
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท._1
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท. ถึงแก่กรรม)_1
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.
การขอรับบำเหน็จฯของทายาท ลูกจ้างประจำ_ชั่วคราวถึงแก่กรรมตอนทำงานงาน
การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด อปท.
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัด อปท.