นโยบายการบริหารของนายก

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่เคารพ

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้ประกาศให้กระผม นายสุนทร วิลาวัลย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครบตามจำนวน 24 เขตเลือกตั้งแล้ว นั้น

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งกระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยยึดหลักการบริหารที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดังนั้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชาวปราจีนบุรีได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวปราจีนบุรี สู่สังคมสุขภาวะ    โดยกำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ รวม ๖ ด้าน ดังนี้

1. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุน
ยกระดับ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา ให้มีความสมดุลและควบคู่กันไป โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ

1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

1.2 ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

1.3 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการสร้างศักยภาพ และส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ การศึกษานอกห้องเรียนด้วยหลักสูตรที่มีความทันสมัย พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอย่างมีมาตรฐาน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการลงทุน ทั้งภาคเกษตรสมัยใหม่ และภาคอุตสาหกรรม

1.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการการศึกษา พัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพให้มีงานทำมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้

1.5 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี

1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

1.7 ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านสาธารณสุข

1.8 ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

1.9 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และบูรณาการกับสถานศึกษา และสถานประกอบการ

2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและการบริการ ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว การยกระดับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการบริการให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการบริการด้านการคมนาคมและขนส่ง
ได้อย่างทั่วถึง

2.2 พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม

2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการ ภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่น

3. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งรายได้ภาพรวมของจังหวัดมาจากภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรก็เป็นอาชีพหลักของชาวปราจีนบุรี สามารถสร้างรายได้ให้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจึงมีแนวนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ ซึ่งมีแนวทางดังนี้

3.1 ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

3.2 ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน โดยทั่วไปในภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรี

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในชุมชนมาต่อยอด ขยายผล ไม่ให้สูญหายและเป็นแบบอย่างที่ดี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มทักษะให้เกิดนวัตกร เพื่อเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อเพิ่มโอกาสและกระจายรายได้ของครัวเรือน ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน

4. นโยบายการพัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดปราจีนบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นพื้นที่มรดกโลก มีต้นทุนด้านธรรมชาติที่ดี สามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จึงมีแนวนโยบาย ในการฟื้นฟูและป้องกัน การเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

4.1 ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกให้มีความตระหนักในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลในระบบนิเวศ

4.2 ส่งเสริมการฟื้นฟู ปรับปรุง บำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

4.3 ส่งเสริมการจัดการและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. นโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่และมีลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติมากมาย ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ดังนี้

5.1 ส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยว

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการตลาด เพื่อกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรให้มีการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

5.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้โดยบูรณาการกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการบริหารจัดการ

5.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองสมุนไพร การทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต
ผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี

6. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควบคุมกำกับ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งมีส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียนในสังกัด และมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเป็นจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

6.1 ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมแก้ไขปัญหา และตรวจสอบได้

6.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขององค์กร

6.4 การบริหารโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ของกระผม มีด้วยกันรวม 6 ด้าน ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ซึ่งกระผมจะบริหารงานราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุด  ของประชาชน

จึงขอแถลงนโยบาย เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ

*********************