ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือถึงการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ ทั้งในด้านความเสี่ยงระดับสูง กลาง และต่ำ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About wan wanwan