มุมมองของผู้บริหารกับ KM

 มุมมองผู้บริหารกับ KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุนทร วิลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

“ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก มีความใกล้ชิดกับประชาชนและได้รับรู้ถึงปัญหาความต้องการของประชาชนการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ซึ่งภารกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมายกำหนด

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานโดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัด ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลให้มีการทำงานเป็นทีม (Team Work) เพิ่อสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งการบริหารจัดการทั้ง
6 ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจะบริหารอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ทั่วถึงและเป็นธรรมต่อประชาชน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ให้เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้น”