ระเบียบ กฎหมาย

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
 • ศาลปกครองตัดสินข้อพิพาทวินัยการคลังและการงบประมาณ ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐  ดาวน์โหลด
 • แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ ดาวน์โหลด
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
 • คู่มือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรือง การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๓ ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดาวน์โหลด
 • การเผยแพร่ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
 • พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงของ สตง. ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด 
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
  และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
 • วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา  ดาวน์โหลด

   

About สำนักปลัด อบจ.