รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) โดยวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์  www.prachinpao.go.th

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ

About กจจ