ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางณัชสุชาภรณ์ งามแสง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล นายสมัย พิมุ นายช่างโยธาอาวุโส และคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สาย ปจ.ถ.1001 บ้านโคกกะจะ ต.รอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางแบบ AC สายบ้านวังหัวคู้ ม.10 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 3.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางแบบ AC สายบ้านนาฝุ่น ม.3 ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ – บ้านนาฝุ่น ม.2 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 4.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หาดยาง – บ้านดอนใหญ่ ม.5 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 5.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สาย ปจ.ถ. 2034 ถ.บ้านสร้าง – สถานีรถไฟโยธากา ต.บางกระเบา – สถานีรถไฟโยธากา ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 6.ก่อสร้างอาคารที่จอดรถภายในโรงซ่อมเครื่องจักรกล อบจ.ปราจีนบุรี พร้อมรางระบายน้ำและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง ภายในโรงซ่อมเครื่องจักรกล อบจ.ปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 7.ปรับปรุงและสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ปราจีนบุรี สาย ปจ.ถ. 10034 บ้านดอนไผ่ผู้ ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ – บ้านนาฝุ่น ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

About wan wanwan