ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมควร พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายสมัย พิมุ นายช่างโยธาอาวุโส, นางณัชสุชาภรณ์ งามแสง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่
1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ้านพักข้าราชการ อบจ.ปราจีนบุรี เลขที่ 146 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3.ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
4.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 3 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
5.สร้างความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนในความรับผิดชอบ อบจ.ปราจีนบุรี สายสุปิโต บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
6.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายบ้านหนองขนาด หมู่ที่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก – บ้านหนองกันเกรา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
7.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายหมู่ที่ 3 ตำบลหัวหว้า – หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

About wan wanwan