สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุธวัช ศรีอินทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา) พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวอรัญญา วลาอัฐ และนางสาวอารีญา หลายชูไทย จากกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมให้คำแนะนำ ข้อสังเกต ประกอบการตรวจสอบ เพื่อให้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และข้าราชการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมสังเกตการตรวจสอบพร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   

About กศศ