ภารกิจ สำนักเลขาฯ1. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

– งานธุรการ งานสารบรรณ งานการใช้รถยนต์

– งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ.

– งานสิทธิสวัสดิการสมาชิกสภา อบจ.

– งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุในส่วนราชการ

– งานการเบิกจ่ายงบประมาณ

– งานค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบจ.

– งานหนังสือรับรองสมาชิกสภา อบจ.

– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

– งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา

– งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการประชุม

– งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

– งานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ

– งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.

– งานระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม

– งานคณะกรรมการต่างๆ

– งานจัดทำบัตติการประชุมสภา อบจ.

– งานการตั้งกระทู้ถาม

– งานสถิติข้อมูลเกี่ยวกับสภา อบจ.

– งานประสานการประชุมสภา อบจ.

– งานระเบียบ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.

– งานเลขานุการสภา อบจ.

– งานมติการประชุมสภา อบจ.

– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาฯ

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

– งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภา อบจ.

– งาน อบจ. เคลื่อนที่

– งานส่งเสริมและพัฒนาสภา อบจ.

– งานอบรมสัมมนาสมาชิกสภา อบจ.

– งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด

– งานประสานงานสมาชิกสภา อบจ.

– งานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สินของสภา อบจ.

– งานส่งเสริมประชาธิปไตย

– งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

– งานประชาคมหมู่บ้าน

– งานเสนองบประมาณโดยประชาชน

– งานมวลชนสัมพันธ์

– งานการเลือกตั้งของท้องถิ่น

– งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย