สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” บริเวณอาคารศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

About สำนักปลัด อบจ.