รับสมัครโอนย้าย

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) โดยวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์  www.prachinpao.go.th

Read More »

ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งที่รับโอน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (บริหารสถานศึกษา)

Read More »

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี หลังเก่า) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์  www.prachinpao.go.th  

Read More »

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี หลังเก่า) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์  www.prachinpao.go.th  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร (Update 19/05/65)

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิเข้ารับกาสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ (Update 29/04/2565)

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา กำหนดรับสมัครสอบฯในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อกองการเจ้าหน้าที่ รับสมัครในวัน และเวลาราชการ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โทรศัพท์ กองการเจ้าหน้าที่ ๐-๓๗๒๑-๔๗๗๔ ในวันเวลา ราชการ (Update 11/04/2565)

Read More »