ภาพกิจกรรม กองสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 11:00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลในการใช้งานระบบบริการสุขภาพทางไกล (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางด้านวิชาการ การใช้โปรแกรม A MED ในการรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยแบบทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลและได้รับการดูแลต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ รพ. สต.ใกล้บ้าน รวมถึงได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้ง 7 อำเภอ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

พิธีเปิดโครงการการรับบริการทางการแพทย์ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายยุทธชัย แสวงสุทธิ์ ผอ.รพ.สต.ลาดตะเคียน (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข) ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการการรับบริการทางการแพทย์ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth/Telemedicine) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางด้านวิชาการ เช่น สวทช.ในการใช้โปรแกรม A MED ในการรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยแบบทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลและได้รับการดูแลต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ รพ. สต.ใกล้บ้าน

Read More »