ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมัย พิมุ นายช่างโยธาอาวุโส นางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายบ้านไผ่ ม.8 ต.ประจันตคาม – บ้านปากคลอง ม.1 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สาย ปจ.ถ. 10033 ถ.สุวรรณศร – โคกกะได ต.นนทรี เชื่อม …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือถึงการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ ทั้งในด้านความเสี่ยงระดับสูง กลาง และต่ำ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางณัชสุชาภรณ์ งามแสง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล นายสมัย พิมุ นายช่างโยธาอาวุโส และคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สาย ปจ.ถ.1001 บ้านโคกกะจะ ต.รอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางแบบ AC สายบ้านวังหัวคู้ ม.10 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 3.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางแบบ AC สายบ้านนาฝุ่น ม.3 ต.ไผ่ชะเลือด …

Read More »

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” บริเวณอาคารศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องลีลาวดี) โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในการประชุม

Read More »

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องลีลาวดี) โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมการประชุม  

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายพระภิกษุสงฆ์ 33 รูป ผู้นำชุมชน 650 ถุง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน และนางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม) มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้  

Read More »

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ รายงานสถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,317 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายอำเภอที่ประสบอุทกภัย (ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัย) ต่อจากนั้น องคมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 8 ชุด และอำเภอศรีมหาโพธิ 5 ชุด  

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 🔶นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี🔶 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบนโยบาย ร่วมกับพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งโดยทั่วกัน ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นกลไกลภาคส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 …

Read More »

การประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่ ตามโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุน ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมอีเทอร์นิตี้ โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพฯ  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 2. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและดำเนินงานเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ในการกำกับดูแลโรงงานและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 4. การระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่  

Read More »