ข้อบัญญัติ อบจ

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ อบจ.ปจ. เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

งดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

Read More »

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf  <<ลิ้งก์สำรอง>>

Read More »

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ข้อบัญญัติ ปี2561

1.คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2.รายละเอียดคำแถลง 3.รายละเอียดประมาณการรายรับ 4.รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ 5.บันทึกหลักการและเหตุผล 6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 7.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 8.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 9.รายงานประมาณการรายรับxls 10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 11.รายงานประะมาณการรายจ่าย 12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 13.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Read More »

ข้อบัญญัติ ปี2560 เพิ่มเติม

1.ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณ 2. คำแถลงงบประมาณ 3.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ 4.บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 5.รายจ่ายตามงานและงบประมาณ 6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 7.ประมาณการรายรับ 8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 9.รายงานประมาณการรายจ่าย 10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 11.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Read More »