0 Comments

สามารถเลือกสถานพยาบาลนอกพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านได้หรือไม่ เช่น ทะเบียนบ้านอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ แต่ประสงค์จะฉีดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร /ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ. อำเภอเมืองปราจีนบุรี

Answered question
Sorry, you do not have permission to read comments.