0 Comments

หากตนเองอยู่ในกลุ่มเฉพาะ เช่น ทำงานในหน่วยงานราชการ เปิดร้านขายของ ทำงานโรงงาน หรือทำงานธุรกิจท่องเที่ยว ถ้ามีความประสงค์จะลงทะเบียนในกลุ่มประชาชนทั่วไปจะได้หรือไม่

Answered question
Sorry, you do not have permission to read comments.